Opholdsstedet Harebakken
Bredvigvej 1B
4050 Skibby

CVR.nr. 1621 7484

har den 1. 8. 2019 fastlagt følgende retningslinjer om sikring af registreredes rettigheder og for
behandling af henvendelser fra registrerede om deres rettigheder i henhold til
persondataforordningen artikel 13 til 20

Oplysningspligt overfor den registrerede, hvor oplysningerne indsamles
hos den registrerede:

Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede giver lederen, på det tidspunkt hvor
oplysningerne indsamles, de oplysninger som fremgår af artikel 13. stk. 1,2 og 3. (Se bilag)
Lederen tager stilling til om nogle oplysninger kan undlades fordi den registrerede/
forældremyndighedsindehavere allerede er bekendt med oplysningerne.
Oplysningspligten ekspederes indenfor en frist på 1 måned.

Oplysningspligt overfor den registrerede/
forældremyndighedsindehaveren hvor oplysningerne ikke indsamles
hos den registrerede:

Hvor personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede/forældremyndighedsindehaveren
tager lederen stilling til om der skal gives meddelelse til den registrerede/
forældremyndighedsindehaveren om indsamlingen.

Hvis der skal gives meddelelse om indsamling af personoplysninger til den registrerede/
forældremyndighedsindehaveren giver lederen de oplysninger til den registrerede/
forældremyndighedsindehaveren, som fremgår af artikel 14. stk. 1, 2 og 4.

Oplysningerne gives indenfor den frist som fremgår af artikel 14. stk. 3. (Se bilag)

Den registreredes indsigtsret:
Når den registrerede/forældremyndighedsindehaveren anmoder om indsigt i personoplysninger
vedrørende den pågældende behandles denne anmodning af lederen.

Lederen sikrer, at der ikke udleveres oplysninger som krænker andres rettigheder.

Lederen tager stilling til om der er grund til at nogle af de registrerede/
forældremyndighedsindehaveren personoplysninger ikke bør eller skal udleveres efter gældende
lovgivning og praksis.

Oplysningerne udleveres som papirkopi eller i elektronisk form sendt som sikker-mail.

Begæring om indsigt imødekommes indenfor en frist på 1 måned.

Anmodning om berigtigelse:
Når den registrerede/forældremyndighedsindehaveren anmoder om berigtigelse af urigtige
personoplysninger vedrørende den pågældende behandles denne anmodning af lederen.

Lederen sikrer, at de relevante medarbejdere inddrages i forbindelse med stillingtagen til om der
behandles urigtige oplysninger, samt stillingtagen til om det er nødvendigt at indhente supplerende
erklæringer til brug for behandling af anmodningen.

Lederen udarbejder svar til den registrerede/forældremyndighedsindehaveren .

Begæring om berigtigelse imødekommes indenfor en frist på 1 måned. Såfremt der skal indhentes
supplerende erklæringer forlænges fristen med den tid som medgår hertil.

Den registrerede /forældremyndighedsindehaveren oplyses om, hvorvidt der indhentes
supplerende erklæringer.

Lederen underretter de modtagere som personoplysningen er videregivet til om berigtigelsen. Kopi
af underretningen sendes til den registreredes myndighedsperson.

Anmodning om sletning af personoplysninger:
Når den registrerede/forældremyndighedsindehaveren anmoder om sletning af personoplysninger
vedrørende den pågældende, behandles denne anmodning af lederen.

Lederen tager stilling til om grundlaget for at kræve oplysningerne slettet er tilstede.

Hvis oplysningerne kan kræves slettet, er det lederen der har ansvaret i forhold til en effektuering.

Kopi af underretningen sendes til den registrerede/forældremyndighedsindehaveren .

Begæring om sletning imødekommes indenfor en frist på 1 måned.

Begæring om begrænsning af behandling af personoplysninger:
Når den registrerede/forældremyndighedsindehaveren anmoder om begrænsning af behandling af
personoplysninger vedr. den pågældende behandles denne anmodning af Lederen.

Lederen tager stilling til om betingelserne for begrænsning er tilstede og fastsætter et tidsrum for
varigheden af begrænsningen.

Lederen underretter de modtagere som personoplysningen er videregivet til om begrænsningen.
Kopi af underretningen sendes til den registrerede/forældremyndighedsindehaveren .

Lederen underretter den registrerede/forældremyndighedsindehaveren inden begrænsningen
ophæves.

Begæring om ret til dataportabilitet:
Når den registrerede/forældremyndighedsindehaveren anmoder om at modtage personoplysninger
om sig selv, som den registrerede selv har givet Harebakken behandles denne anmodning af
lederen.

Lederen tager stilling til om betingelserne for udlevering af oplysningerne er tilstede og tager
stilling til i hvilke form det er muligt at udlevere oplysningerne.

Lederen sikrer, at der ikke udleveres oplysninger som krænker andres rettigheder.

Bilag:
Artikel 13
Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede:

1. Hvis personoplysninger om en registreret indsamles hos den registrerede, giver den
dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede alle
følgende oplysninger:

a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle
repræsentant
b. kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
c. formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og
retsgrundlaget for behandlingen
d. de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis
behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
e. eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
f. hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et
tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har
truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af
overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h),
henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi
heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

2. Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige på det
tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede følgende yderligere
oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:

a. det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er
muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
b. retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller
sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den
registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til
dataportabilitet
c. når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a),
retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører
lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning
heraf
d. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
e. om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en
kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om
den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle
konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger
f. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i
artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde
oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede
konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

3. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål
end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling
den registrerede oplysninger om dette andet formål og andre relevante yderligere
oplysninger, jf. stk. 2.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang den registrerede allerede er
bekendt med oplysningerne.

Artikel 14
Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede:

1. Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, giver den
dataansvarlige den registrerede følgende oplysninger:
a. identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle
repræsentant
b. kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver
c. formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, samt
retsgrundlaget for behandlingen
d. de berørte kategorier af personoplysninger

e. eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
f. hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til en
modtager i et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt
Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelses niveauet,
eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1,
andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan
der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

2. Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige den
registrerede følgende oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og
gennemsigtig behandling for så vidt angår den registrerede:

a. det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke
er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum
b. de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en
tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)
c. retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning
af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den
registrerede og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til
dataportabilitet
d. når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra
a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette
berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden
tilbagetrækning heraf
e. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
f. hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de
stammer fra offentligt tilgængelige kilder
g. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i
artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde
oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede
konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

3. Den dataansvarlige giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2:
a. inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men
senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som
personoplysningerne er behandlet under,
b. hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med den registrerede,
senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede,
eller
c. hvis personoplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager,
senest når personoplysningerne videregives første gang.

4. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål
end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling
den registrerede oplysninger om dette andet formål samt andre relevante yderligere
oplysninger, jf. stk. 2.

5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang
A. den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne
B. meddelelse af sådanne oplysninger viser sig umulig eller vil kræve en
uforholdsmæssigt stor indsats, navnlig i forbindelse med behandling til
arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske
forskningsformål eller til statistiske formål underlagt de betingelser og
garantier, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, eller i det omfang den
forpligtelse, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, sandsynligvis vil
gøre det umuligt eller i alvorlig grad vil hindre opfyldelse af formålene med
denne behandling. I sådanne tilfælde træffer den dataansvarlige passende
foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og
frihedsrettigheder samt legitime interesser, herunder ved at gøre
oplysningerne offentligt tilgængelige
C. indsamling eller videregivelse udtrykkelig er fastsat i EU-ret eller
medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som
fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes
legitime interesser, eller
D. personoplysningerne skal forblive fortrolige som følge af tavshedspligt i
henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, herunder
lovbestemt tavshedspligt.

Version 1 - udarbejdet af Heidi Krogh leder af Harebakken 1. juli 2019

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |