Sociale institutioner

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af
databeskyttelsesforordningen artikel 13 og artikel 14.

Du har rettet henvendelse til Harebakken.

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om,
at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne
administrere dit barns ophold på Harebakken.

Harebakken har modtaget henvendelse fra samarbejdspartner, som angår dit barns
ophold på opholdsstedet.

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 14 oplyse dig om,
at vi til besvarelse af henvendelsen behandler personoplysninger elektronisk som er
nødvendige for at kunne behandle/besvare henvendelsen.

Den dataansvarlige er:
Heidi Krogh, Bredvigvej 1B, 4050 Skibby, mobil: 5361 9772, e-mail:
harebakken@harebakken.dk

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere dit barns ophold på Harebakken og
leve op til de krav opholdstedet er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for
behandling af personoplysninger om dit barn er databeskyttelsesforordningens artikel 6.
stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. A, b og/eller f og eller h.
Harebakken herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af
dine personoplysninger.
Harebakken videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre opholdsstedet i
følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Hvis Harebakken til brug for besvarelse/behandling af henvendelsen har brug for udtalelse
fra dig/forældremyndighedsindehaveren, vil vi indhente en sådan udtalelse inden
besvarelse.

Hvis vi ikke har brug yderligere oplysninger, hører du ikke mere fra os i den anledning.

Personoplysninger om dig og dit barn vil blive slettet et halvt år efter udskrivning.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt
i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af
oplysninger om dig og dit barn eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret
til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1
punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at
dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden
tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Harebakken behandler personoplysninger om dig og dit barn som
er nødvendige for, at vi kan administrere dit barns ophold på Harebakken og leve op til de
forpligtelser som Harebakken er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække
dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit barns ophold på
Harebakken må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Harebakkens behandling
af dine personoplysninger ukorrekte. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

Version 1 - udarbejdet af Heidi Krogh leder af Harebakken 1. juli 2019

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |