Databeskyttelsespolitik for Harebakken

Overordnet organisering af personoplysninger:

Harebakken ønsker som hovedregel, at anvende databehandlersystemer og opbevaring af
personoplysninger hos eksterne leverandører, der sikkert hoster og stiller IT-systemer til
rådighed, således at Harebakken ikke selv har behov for at råde over kompetence til at
anskaffe og vedligeholde sådanne systemer.

Harebakken ønsker endvidere i videst muligt omfang at organisere opbevaringen af
personoplysninger i bestemte centrale systemer, så personoplysninger om de enkelte
personer ikke findes fordelt på flere systemer og både i elektronisk og manuel form.

Viser en analyse af en ønsket behandling af personoplysninger, det tekniske niveau i
løsningen, behandlingens karakter, risici for databrud samt implementerings- og
driftsomkostninger, at det vil være mest hensigtsmæssigt, etableres der systemer og
opbevaring af data i institutionen elektronisk og/eller manuelt.

1. Formål
Databeskyttelsespolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed på
Harebakken og indeholder de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag
for udformning af Harebakkens datasikkerhedshåndbog med de underliggende
retningslinjer og forretningsgange.

De retningslinjer, der udformes for at understøtte databeskyttelsespolitikkens
hovedmålssætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til
sikkerhed i behandlingen af personoplysninger i det daglige arbejde.

Databeskyttelsespolitikken er især formuleret med henblik på beskyttelse af personoplysninger,
men den finder tilsvarende anvendelse på økonomiske- og andre data.

Harebakken ser ikke kun et højt sikkerhedsniveau som et krav for at kunne overholde lovog
myndighedskrav, men også som et kvalitetselement for at kunne tilbyde en sikker
service for beboere, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Datasikkerhed er derfor en nøgleværdi, og den er en naturlig del af Harebakkens
automatiske og manuelle databehandling af oplysninger, herunder især personoplysninger.

2. Omfang
Databeskyttelsespolitikken er gældende for alle medarbejdere på Harebakken.
Alle leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logisk adgang til
Harebakkens systemer, data og oplysninger skal gøres bekendt med politikken og følge
den.
Databeskyttelsespolitikken dækker alle tekniske og administrative forhold, der har direkte
eller indirekte indflydelse på drift og brug af Harebakkens automatiske
databehandlingssystemer samt manuelle arkiver og registre.

3. Hovedmålsætninger og sikkerhedsniveau
Harebakken har følgende sikkerhedsmålsætning:

”Harebakken har et passende og tilstrækkeligt teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau,
der gælder for alle ansatte, leverandører og samarbejdspartnere ved behandling af
personoplysninger og andre data ved hel eller delvis anvendelsen af automatisk
databehandling, samt for behandling af manuelle dokumenter."

Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og
den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene
gennemfører Harebakken passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at
sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Et passende og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau opnås igennem tekniske og
organisatoriske foranstaltninger, der sikrer:
• vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af Harebakkens
behandlingssystemer og behandlingstjenester i forhold til den risikovurdering, der
er gennemført for de enkelte systemer og data.
• anvendelse af pseudonymisering og kryptering, hvor det er relevant, herunder ved
data- udveksling med databehandlere og eksterne parter og offentlige
myndigheder
• evnen til rettidigt at genoprette tilgængelighed af og adgangen til data i tilfælde af
en fysisk eller teknisk hændelse
• en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af
databeskyttelsessikkerheden
• beskyttelse af Harebakkens it-aktiver, oplysninger og data i Harebakkens varetægt.
(Som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen artikel 32)

Et tilstrækkelige sikkerhedsniveau fastholdes ved:
• at der vedvarende forefindes retningslinjer og forretningsgange, som sikrer, at
datasikkerheden er en integreret del af Harebakkens drift og daglige arbejde. Målet er, at
sikre en kontinuerlig forbedringsproces, der løbende vedligeholder og optimerer
databeskyttelsespolitikken, retningslinjer og forretningsgange.

• at det igennem kontrakt- og leverandørstyring sikres, at brugen af eksterne leverandører,
konsulenter og samarbejdspartnere lever op til den gældende
databeskyttelseslovgivning og Harebakkens databeskyttelsesniveau.

• I forbindelse med indførelse af nye IT-systemer gennemføres:
• passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på
gennemstand indstillinger at sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige
behandles og en evt. analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters
konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger, hvis det skønnes nødvendigt
(Konsekvensanalyse)
• Harebakken følger op på datasikkerheden igennem løbende vedligeholdelse og
optimering af databeskyttelsespolitikken og de dertilhørende retningslinjer og
forretningsgange.

4. Organisation og ansvar
Sikkerhedsmålsætning:
"Alle medarbejdere har ansvar for datasikkerheden. De er bekendte med og efterlever
Harebakkens databeskyttelsespolitik, retningslinjer og forretningsgange, der er beskrevet i
sikkerhedshåndbogen."

Planlægning, implementering og kontrol af datasikkerheden er defineret af Harebakkens
leder, der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af
databeskyttelsessikkerhedssystemet og er ansvarlig for opfølgning på
sikkerhedshændelser.

Harebakkens leder fastsætter i en sikkerhedshåndbog, hvem der har ansvaret for
stedernes, automatiske og manuelle databehandlingssystemer, styring af systemadgang
og netværksadgang, tildeling af rettigheder, indgåelse af IT-kontrakter og andre kontrakter,

Indkøb af hardware og installation af software, behandling af henvendelser fra de
registrerede, opsamling og styring af anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til
Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet

Databeskyttelsespolitikken revurderes og godkendes én gang årligt, eller i forbindelse med
eventuelle situationer, der nødvendiggør det.

Ledere og medarbejdere er ansvarlige for at efterleve retningslinjer og procedurer for datasikkerhed
i det daglige arbejde. Medarbejdere der konstaterer eller oplever brud på
datasikkerheden skal anmelde det hurtigst muligt til lederen.
Den nødvendige viden og kompetence om datasikkerhed kommunikeres til alle
medarbejdere, og der bliver løbende arbejdet med holdninger og viden omkring
datasikkerhed.

Lederen er ansvarlig for, at databeskyttelsespolitikken overholdes.

5. Datasikkerhedshåndbogen
Databeskyttelsespolitikken uddybes af lederen i retningslinjer og forretningsgange.
Tilsammen udgør politikken, retningslinjer, beredskabspolitik og forretningsgange
datasikkerhedshåndbogen, der inddeles i følgende hovedområder:
1. Retningslinjer for medarbejdernes håndtering af sikkerhed.
• Fokus på, at personoplysninger altid behandles fortroligt
• Regler for login og password
• Regler for anvendelse af mobilt udstyr, PCér, USB-nøgler, mobiltelefoner mv.
• Regler for anvendelse af private PCér til behandling af personoplysninger vedrørende
beboere og medarbejdere
• Regler for anvendelse af internettet
• Regler for anvendelse af mails, herunder sikker mail, og privat anvendelse af
institutionens mail
• Regler for eller forbud mod download af IT-programmer, spil, billeder mv.
2. Retningslinjer for adgangsstyring
3. Retningslinjer for behandling af data på mobile enheder
4. Retningslinjer for anvendelse af sikker mail ved kommunikation med pårørende til beboere
og klienter, kommuner og andre offentlige myndigheder
5. Retningslinjer for netværksstyring, herunder trådløse netværk
6. Retningslinjer for styring af sikkerhedshændelser, herunder
• Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, herunder
procedurer, kontakt til databehandler og indhold i anmeldelsen
• Forretningsgange for behandling, reetablering og rettelser af data
7. Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger som beskrevet
nedenfor i afsnit 6
8. Retningslinjer for styring af leverandører og data-behandlere
• Databehandleraftaler
• Databehandlerens sikkerhedsniveau og håndtering af sikkerhed

6. Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger
Lederen fastsætter principper og forretningsgange for Harebakkens behandling af
personoplysninger, der sikrer overholdelse af Databeskyttelsesforordningen og
Databeskyttelsesloven. Forretningsgangene, der dokumenteres, omfatter
• Principper for behandling af personoplysninger
• Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger
• Procedurer for udøvelse af den registreredes rettigheder, herunder underretning
ved registrering og udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af
behandling og ret til dataportabilitet
• Fortegnelser udarbejdet over behandlingsaktiviteter med personoplysninger

7. Risikovurdering og klassifikation af data
7.1 Risikovurdering
Harebakken ønsker at være bevidst om enhver risiko, og ud fra en risikovurdering opnå et
passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau etableres både elektronisk og fysisk.
Lederen har ansvaret for risikovurderingen og for at vurdere trusler, konsekvenser og risici
ved automatisk og manuel databehandling.
Lederen vurderer en gang om året om risikovurderingen skal revurderes, samt ved eventuelle
større ændringer i opgaver, leverandører, databehandlingssystemer.

7.2 Klassifikation
For at sikre, at systemer og data har det rigtige sikkerhedsniveau, skal disse klassificeres.
Data og systemer skal klassificeres efter både tilgængelighed, integritet (pålidelighed) og
fortrolighed.

7.3 Tilgængelighed
I tilgængelighedskriteriet ligger, at det skal være muligt at tilgå systemer og data for
autoriserede personer, når dette er nødvendigt.
Det er for Harebakken især vigtigt med høj tilgængelighed til data og IT- systemer, der
indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med:
• behandlingen af stedernes beboere
• medicinadministration
• personaleadministration, herunder lønudbetaling og indberetninger til myndigheder.

Tilgængeligheden sikres først og fremmest igennem bestemmelser i de IT-kontrakter og/
eller databehandleraftaler, der indgås med leverandørerne.

7.4 Integritet/Pålidelighed
I integritet/pålidelighed ligger, om data på systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige,
opdaterede og fuldstændige.
Det er for Harebakken især vigtigt med høj integritet/pålidelighed i data og IT-systemer, der
indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med:
• beslutninger vedrørende beboernes behandling og udarbejdelse af handleplaner
mv
• medicinadministration
• personaleadministration
Integritet/pålidelighed sikres først og fremmest gennem den kvalitetskontrol, der finder
sted under de fastlagte forretningsgange for behandling af sagerne.

7.5 Fortrolighed
Med fortrolighed menes der, at kun autoriserede personer har ret til at tilgå oplysningerne,
og oplysningerne skal kun være tilgængelige for autoriserede personer.

Personoplysninger behandles altid fortroligt og videregives eller offentliggøres kun med
samtykke fra den registrerede, med mindre videregivelse har hjemmel i lovgivningen.
I Datasikkerhedshåndbogen angives hvilke personer, der har adgang til henholdsvis
beboernes og medarbejdernes oplysninger.

8. Overtrædelse af databeskyttelsespolitikken
Alle medarbejdere i Harebakken er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende
datasikkerhedspolitik med tilhørende retningslinjer, forretningsgange og relaterede bilag.
Alle medarbejdere skal ved deres tiltræden af stillingen læse de vigtigste bestemmelser
om data- og persondatasikkerhed og underskriver, at de vil overholde Harebakkens
datasikkerhedspolitik.
En overtrædelse af datasikkerhedsbestemmelser eller regler for behandling af
personoplys- ninger kan efter omstændighederne medføre ansættelsesretlige
konsekvenser.

9. Afvigelser
Hvis der opstår situationer, hvor kravene i Databeskyttelsespolitikken ikke kan efterleves,
skal det godkendes af lederen og dokumenteres, og der indføres alternative
sikringsforanstaltninger.

10.Udarbejdelse og ikrafttrædelse
Ændringer i sikkerhedsdokumentationen udarbejdes af lederen.
Databeskyttelsespolitikken er godkendt den 1. juli 2019, og træder i kraft samme dato.
————————————————————————————————————

Bilag 1: Begreber og definitioner

Overblik over begreber i forhold til ovenstående:

Fortrolighed
Kun autoriserede personer har ret til at behandle oplysningerne, der kun skal være
tilgængelige for autoriserede personer.

Integritet
Det er muligt at validere, om data på systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige,
opdaterede og fuldstændige. Herunder sikring af Backup og eller systemdublering

Tilgængelighed
Det skal være muligt at tilgå systemer og data for autoriserede personer, når dette er
nødvendigt.

Robusthed
Behandlingssystemers- og tjenesters tekniske og organisatoriske modstandsdygtighed,
der beskytter dem mod skadelige hændelser. Dette kan fx være sikring mod udfald ved
dublering, køling, nødstrømsanlæg, brandslukning mv.

Pseudonymisering
Behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere
kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, der opbevares
separat og sikkert.

Kryptering
En proces, der omdanner de oprindelige oplysninger til oplysninger, der er ulæselig for en
trediepart.

Vedvarende
Evnen til at sikre fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af
behandlingssystemer og tjenester er en løbende teknisk og organisatorisk forpligtelse

Databeskyttelsespolitik
Databeskyttelsespolitikken indgår i en dokumentstruktur, hvor politikken er det
overordnede dokument, som besluttes af lederen, og som udstikker de overordnede krav
og målsætninger, som opfyldes igennem specifikke retningslinjer, forretningsgange og
instrukser, der findes i Datasikkerhedshåndbogen.

Retningslinjer
I retningslinjerne udfyldes de målsætninger, der er fastlagt i politikken i konkrete
beskrivelser af, hvordan sikkerhedspolitikken implementeres. Retningslinjerne fungerer på
et overordnet niveau og indeholder ikke tekniske og systemrelaterede beskrivelser.

Forretningsgange og instrukser
Forretningsgange og instrukser udgør specifikke vejledninger til, hvordan retningslinjerne
på detaljeret niveau overholdes og implementeres.

Sikkerhedsforhold
Med sikkerhedsforhold menes alle de forhold, som kan påvirke oplysningers sikkerhed i
forhold til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed.

Sikkerhedshændelser
Begrebet forstås bredt som alle de hændelser, der påvirker databeskyttelsessikkerheden,
herunder brud på sikkerheden
Version 1 - udarbejdet af Heidi Krogh leder af Harebakken 1. juli 2019

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |