Privatliv- og databeskyttelse

1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige
Harebakken er et privat socialt tilbud. Opholdsstedet Harebakken er godkendt som et
behandlingssted for 6 børn/unge mellem 3 og 23 år (SEL §66 stk. 1 nr. 5), hvor de fleste
har været anbragt gennem længere tid.
Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske
Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.
Harebakken er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.
Harebakken har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.
Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de
registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi
ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en
sikker behandling af personoplysninger for beboere, pårørende, medarbejdere, kommuner
og andre samarbejdspartnere.
Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du
ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede
personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning
af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal
du rette henvendelse til den dataansvarlige:
Heidi Krogh
Leder af Harebakken
Bredvigvej 1B, 4050 Skibby. Mobil 5361 9772
E-mail: harebakken@harebakken.dk eller sikkermail: harebakken@protonmail.com
Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi
bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke
Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig/dit barn, som er nødvendige for
at vi kan administrere dit barns ophold på Harebakken og for at vi kan leve op til vores
behandlingsmæssige forpligtelser overfor dit barn og handlekommunen.
Retsgrundlaget for at behandle personoplysninger om dig er
databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. b c og e samt. Artikel 9 stk. 2 pkt. B og
H.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig
som grundlag for behandling af dit barns personoplysninger.
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan
trække dit samtykke tilbage.
Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden
af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan
endvidere være en betingelse for dit barns ophold i Harebakken, at vi har dit samtykke til
behandling af personoplysninger, der er nødvendige for vores opfyldelse af en kontrakt
med kommunen om dit barns ophold og behandling.
De kategorier af personoplysninger, som Harebakken behandler:
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens
artikel 6 om dit barn som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende,
mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens
artikel 9, stk. 1 om dit barn, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller
seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger,
såfremt det er nødvendigt for dit barns ophold på opholdsstedet, og du vil da blive særskilt
orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.
Videregivelse af oplysninger
Harebakken videregiver ikke dit barns personoplysninger til andre med mindre du har givet
samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive
personoplysningerne.

3. Indsigt i egne oplysninger
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke
personoplysninger om dig/dit barn, registrerer og behandler. Du skal dog være
opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv/dit barn og ikke om
andre på Harebakken.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores
kontaktperson for personoplysninger, som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for
en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive
opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at
efterkomme din anmodning.

4. Dine øvrige rettigheder:
• retten til berigtigelse
• sletning
• begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve
berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt)
eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.
For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter os af automatiske
individuelle afgørelser herunder profilering.

5. Sletning af Personoplysninger
Harebakken opbevarer kun oplysninger om dig/dit barn så længe det er nødvendigt.
Oplysningerne om dig/dit barn bevares således under hele dit barns ophold.
Når dit barn ikke længere har ophold på Harebakken opbevarer vi dine oplysninger efter
forældelseslovens regler, dvs. Højst i 5 år efter at dit barn har forladt opholdsstedet, med
mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis
der er rejst krav over for virksomheden, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitering på opholdsstedet modtager vi personoplysninger. Hvis dit barn
alligevel ikke bliver indskrevet hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive
slettet efter senest 6 måneder.

6. Datasikkerhed
Harebakken overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at
virksomheden skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for
at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som
du kan finde på hjemmesiden under Persondata Sikkerhed.

7. Klagevejledning
Ønsker du at klage over Harebakkens behandling af dine personoplysninger kan du
fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har:
• spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger
• Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke
lever op til lovens krav

Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med.
Det koster ikke noget at klage.

© Copyright 2021 | Harebakken | BREDVIGVEJ 1B | 4050 Skibby | Tlf: 47520595 |